Warunki korzystania z serwisu : Wiertel i innych narzedzi skrawajacych w sklepie internetowym
Niemcy od 25 € bezpłatna dostawa, reszta Europy od 50 €.


Warunki korzystania z serwisu

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy Kutlu Deutschland GmbH usług i handlu (z czerwca 2014 r.)

1 Informacje ogólne – zakres obowiązywania
1. Niniejsze ogólne warunki zamówienia obowiązują w przypadku wszystkich warunków stosunków handlowych między Kutlu Deutschland GmbH Gesellschaft für Dienstleistungen und Handel, i prawnie ustanowionym Prezesem Mahmut Kutlu, Schulenkampstraße 2 A, 44536 Lünen a klientem. Obowiązują one zarówno względem konsumentów jak i przedsiębiorców, chyba, że opracowano klauzulę różnicują warunki. Miarodajne jest wersja obowiązująca do chwili zawarcia umowy.
2. Konsumentami, w sensie warunków handlowych, są osoby fizyczne, z którymi nawiązano kontakty handlowe, które nie prowadzą zaklasyfikowanej samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej. Przedsiębiorcą w sensie niniejszych warunków handlowych jest osoba fizyczna lub prawna lub prawne spółki osobowe, z którymi nawiązano stosunki handlowe i które działają w ramach samodzielnej wartości gospodarczej lub zawodowej.
3. Odmienne, nie zgodne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe, o ile wiadomo, nie stanowią integralnej części umowy, chyba, że wyrażono pisemną zgodę na ich uznanie.

2 Zawarcie umowy
1. Warunki naszych towarów są swobodne i niewiążące. Prezentacja naszych produktów w Internecie oraz umieszczenie możliwości ich zamówienia nie stanowi jeszcze wiążącej oferty, ale tylko niewiążącą propozycję dla klienta, by złożył zamówienie. Mamy prawo do zmiany opisu usług lub ogólnych warunków zamówienia i innych warunków. Zmiany te zostaną wprowadzone jedynie z ważnych powodów, w szczególności ze względu na nowe techniczne projekty, zmiany ustawodawstwa lub z innych podobnych przyczyn. Jeśli zmiany znacząco naruszają umowna równowagę między stronami, zmiana zostaje zaniechana. W ogólności zmiany wymagają zgody klientów.
2. Wraz z zamówieniem towaru klient jednoznacznie składa zamówienie. Niezwłocznie potwierdzamy dostęp do zamówienia. Potwierdzenie dostępu nie stanowi jeszcze wiążącego podjęcia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia stanowi deklarację jego przyjęcia tylko wówczas, gdy wyraźnie to określimy. Złożenie zamówienia telefonicznie nie stanowi jego wiążącego przyjęcia z naszej strony.
3. Mamy prawo do przyjęcia złożonej w Państwa zamówieniu oferty umownej w ciągu dwóch tygodni. W przypadku towaru zamówionego drogą elektroniczną zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia zamówienia w ciągu trzech dni roboczych od jego złożenia u nas. Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia przyjęcia zamówienia – po sprawdzeniu wypłacalności klienta. Możemy także ograniczyć zamówienie do wielkości gospodarczej.
4. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku niewłaściwej lub niezgodnej z przepisami samodzielnej dostawy, usługa nie zostanie wykonana lub zostanie wyświadczona jedynie w pewnym zakresie. Obowiązuje to nie tylko w takim przypadku, gdy my nie odpowiadamy za realizacje dostawy. Jeśli towar nie będzie dostępny, lub będzie można nabyć jedynie część jego żądanej ilości, klient zostanie natychmiast poinformowany. Usługa dodatkowa zostanie natychmiast zrekompensowana.
5. Jeśli klient dokona zamówienia towaru drogą elektroniczną, tekst umowy zostanie przez nas zapisany i wysłany do klienta obok prawnej obowiązujących wdrożonych OWZ pocztą elektroniczną po zawarciu umowy.

3 Ceny i warunki płatności
1. We wszystkie nasze ceny wliczony jest aktualnie obowiązujący podatek VAT wraz z kosztami wysyłki. Szczegóły znajdują się na www. profibohrer. de.
2. Jeśli Państwa klient jest konsumentem, zmiany cen są dopuszczalne, jeśli między zawarciem umowy i uzgodnionym terminem dostawy ma upłynąć ponad cztery miesiące. Jeśli do momentu zrealizowania dostawy zmienią się płace i wydatki na materiały, mamy prawo do zmiany ceny odpowiednio do wzrostu lub obniżenia kosztów. Klient może odstąpić od finalizacji stosunku handlowego, jeśli podniesienie ceny przekracza jedynie w niewielkim zakresie wzrost ogólnych kosztów życia między zamówieniem a dostawą.
3. Jeśli klient jest przedsiębiorca za obowiązującą uznaje się cenę ustaloną. Jeśli cena w momencie realizacji usługi ulegnie podwyższeniu ze względu na zmianę ceny rynkowej lub zwiększenie płac żądanych ze strony osób trzecich, zaangażowanych w realizację usługi, za obowiązującą uznaje się cenę wyższą. Jeśli będzie ona wyższa o ponad 20% od ceny ustalonej, klient ma prawi do odstąpienia od umowy. Niniejsze prawo wchodzi w życie natychmiast po uzyskaniu informacji o podwyższeniu ceny.
4. Za nasze dostawy towarów należy zasadniczo wnieść opłatę z góry (przedpłata) w ciągu 10 dni począwszy od udzielenia zamówienia. W przypadkach wyjątkowych zrealizujemy dostawę na rachunek otwarty. Nasze rachunki opłaca się natychmiast bez zwłoki przelewem lub gotówką. W tym zakresie obowiązują prawne zasady dotyczące skutków opóźnienia w płatności.
5. Prawa do rozliczania przysługują klientowi jedynie, gdy ustalono zgodnie z prawem roszczenia wzajemne lub nie budzą one wątpliwości. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, ma on prawo do skorzystania z prawa do zachowania, jeśli roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umowy.

4 Zastrzeżenie własności
1. W przypadku konsumentów zastrzegamy sobie prawo własności do przedmiotu, do momentu, aż zostanie wpłacona jego całkowita cena kupna. W przypadku przedsiębiorstw zastrzegamy sobie prawo do własności towaru do chwili, gdy zostaną całkowicie wyrównane wszelkie należności z bieżącego stosunku handlowego. Jeśli wartość zastrzeżonego towaru przekracza zapewnione należności z aktualnego stosunku handlowego o ponad 10%, możemy zwolnić zastrzeżony towar na żądanie przedsiębiorcy. Jesteśmy zobowiązani do wybrania zwalnianych gwarancji.
2. Klient jest zobowiązany, do opiekowania się towarem w okresie obowiązywania prawa zastrzeżenia własności. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych, klient musi je przeprowadzić na własny koszt. Klient musi zostać natychmiast poinformowany na piśmie o prawach osób trzecich do towaru w szczególności o środkach egzekucyjnych, oraz jakichkolwiek uszkodzeniach lub zniszczenia towaru. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania nas o zmianie stanu posiadania przedmiotu oraz zmianie własnego adresu. Klient zwróci nam wszelkie odszkodowania i koszty, które powstały w związku z naruszeniem niniejszych zobowiązań i wymaganymi środkami interwencji przed dostępem osób trzecich do towaru.
3. Mamy prawo do odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu towaru w przypadku, gdy zachowanie klienta będzie niezgodne z umową, w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie. Prócz tego mamy prawo do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z § 4 punkt 2 i zażądania zwrotu towaru, jeśli nie może zostać nam zapewnione dalsze trzymanie się umowy.
4. Przedsiębiorca ma prawo do dalszego zbycia towaru na drodze tradycyjnych stosunków handlowych Odstąpi nam on wówczas wszystkie należności w wysokości kwoty rachunku, jakie nabył na drodze dalszego zbycia towary względem osób trzecich. Przyjmujemy odstąpienie. Po odstąpieniu przedsiębiorca jest upoważniony do pobrania należności. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego pobrania należności, jak tylko przedsiębiorca nie wypełni swoich zobowiązań zgodnie z przepisami i spóźni się z zapłatą. Przetworzenie i obrobienie towaru oraz zmiana jego kształtu przez przedsiębiorcę wykonywana jest zawsze dla nas. Po wykonaniu obróbki nabywamy na nowym towarze prawo do współposiadania nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości dostarczonego towaru. To samo obowiązuje, gdy towar zostanie przetworzony z użyciem innych nie należących do nas przedmiotów lub z nimi zmieszany.

5 Dostawa i przejście zagrożenia
1. Nasze warunki dostawy można zobaczyć na stronie www. profibohrer. de.
2. Dostawa jest zrealizowana na podany przez klienta adres dostawy. Dostawa na skrytkę pocztową nie jest zasadniczo możliwa.
3. Jeśli zostaną przez ans podane terminy dostawy i staną się one podstawą udzielenia zamówienia, zostaną one przedłużone w przypadku strajku i w wypadku zajścia siły wyższej o okres opóźnienia. To samo obowiązuje, gdy klient nie dopełni jakichkolwiek obowiązków współdziałania.
4. Jeśli nasz klient jest przedsiębiorcą, – o ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej – dostawę realizuje się loko fabryka.
5. W przypadku konsumentów zagrożenie przypadkowym upadkiem i przypadkowym pogorszeniem się towaru przechodzi wraz z przekazaniem towaru na konsumenta. W przypadku przedsiębiorstw zagrożenie przypadkowym upadkiem i przypadkowym pogorszeniem się towaru przy zakupie wysyłkowym wraz z dostawą do spedytora, do przewoźnika lub do osoby przewidzianej do realizacji wysyłki lub urzędu przechodzi na przedsiębiorcę.
6. Przy ściąganiu i przy wysyłaniu danych przez Internet, ryzyko spadku lub zmiany danych wraz z przekroczeniem interfejsu sieciowego przechodzi na klienta.

6 Prawo do odwołania
Prawo odstąpienia od umowy
Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nabycie lub osoby trzeciej innej niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Kutlu Deutschland GmbH, Gesellschaft für Dienstleistungen und Handel, Flöz-Sonnenschein-Str 4, 44536 Lünen, Tel .: 0231/98228950, faks. 0231/98228951, E-Mail: info@bohrer-onlineshop.de) o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np piśmie przesłanym pocztą, faksem lub e-mail). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby przesłać informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego typu dostawy inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Będziemy przeprowadzać taki zwrot, stosując te same środki płatnicze, jak stosowane w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; W każdym razie, nie poniosą żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania towarów, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Będziesz odsyła towary albo przekazuje je do nas, bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali swoje wycofanie się z tej umowy do nas. Termin jest zachowany, jeśli odsyła towary przed upływem okresu 14 dni wygasło. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Jesteś odpowiedzialny tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi, niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

7 Ustalenie kosztów przesyłki zwrotnej
Ustalenie dotyczące poniesienia kosztów przesyłki zwrotnej:
Jeżeli skorzystają Państwo z prawa odwołania, muszą Państwo ponieść całkowity koszt przesyłki zwrotnej, jeżeli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem i jeżeli cena zwracanego przedmiotu nie przekracza EUR 40, 00, lub jeżeli przy wyższej cenie danego przedmiotu do czasu wniesienia odwołania nie wykonali Państwo jeszcze świadczenia wzajemnego lub nie wpłacili uzgodnionej w umowie raty. W przeciwnym razie nie ponoszą Państwo kosztów przesyłki zwrotnej.

8 Gwarancja
1. Konsumenci mogą wybrać, czy późniejsze wykonanie powinno zostać wykonane przez naprawienie czy dostawę zastępczą. Jesteśmy upoważnieni do odrzucenia sposobu wybranego późniejszego wykonania, jeśli jest ono możliwe jedynie przy nieproporcjonalnych kosztach a inny sposób wykonania nie spowoduje powstania niekorzystnych sytuacji dla konsumenta. W przypadku przedsiębiorców daje gwarancje poprzez poprawę lub dostawę zastępczą zgodnie z naszym wyborem.
2. Jeśli późniejsze wykonanie nie powiedzie się, klient zgodnie ze swoim wyborem może zażądać zmniejszenia wynagrodzenia (redukcji) lub wycofania umowy (odstąpienie) oraz wynagrodzenia szkód. W przypadku jedynie nieznacznych wad oraz wersji specjalnych za przedłożeniem/ wzorem zamawiającego klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia. Jeśli klient zdecyduje się na odszkodowanie, wówczas obowiązują ograniczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z. § 7 OWZ.
3. Przedsiębiorcy muszą bezzwłocznie dostarczony towar pod kątem odstępstw jakościowych i ilościowych i wykazać nam stwierdzone braki na piśmie w ciągu tygodnia od dostarczenia towaru. W przeciwnym wypadku wykluczone jest wcielenie w życie roszczenia gwarancyjnego jest wykluczone. W ciągu jednego tygodnia od wykrycia należy wykazać na piśmie, że dokonano pokryci szkód. Dla zagwarantowania zachowania terminu wystarczy terminowe odesłanie. Przedsiębiorca przejmuje na siebie pełne zobowiązane do zapewnienia potwierdzeń na potrzeby wszystkich wymogów roszczeniowych, w szczególności za samą wadę, za moment stwierdzania wady i zgłoszenie wady w odpowiednim czasie. Dla konsumenta okres gwarancyjny wynosi dwa lata od dostawy towaru. Dla przedsiębiorcy natomiast ten sam okres gwarancyjny wynosi rok od dostawy towaru. W przypadku zużytych rzeczy okres gwarancyjny wynosi dla konsumenta jeden rok od dostawy towaru. Jednoroczny okres gwarancji nie obowiązuje, gdy zostanie nam przedstawione rażące niedopatrzenie lub w przypadku zaliczanych na nasz poczet szkód cielesnych i uszczerbków na zdrowia oraz w przypadku utraty życia przez klienta. Nasz odpowiedzialność cywilna pozostaje zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt nienaruszona. Dla przedsiębiorcy wykluczona jest gwarancja na zużyte rzeczy. Zasada ta nie obowiązuje gdy zostanie nam przedstawione rażące niedopatrzenie lub w przypadku zaliczanych na nasz poczet szkód cielesnych i uszczerbków na zdrowia oraz w przypadku utraty życia przez klienta. Nasz odpowiedzialność cywilna pozostaje zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt nienaruszona.
4. Względem naszych klientów nie udzielamy żadnej gwarancji w prawnym sensie tego słowa. Gwarancje producenta pozostają przy tym nienaruszone.

9 Ograniczenia odpowiedzialności cywilnej
1. W przypadku nieznacznie rażących nadużyć obowiązków, odpowiedzialność cywilna ogranicza się do przewidywalnych, typowych dla umowy, pośrednich szkód średnich. W przypadku nieznacznie rażących nadużyć nie istotnych dla umowy obowiązków, których naruszenie nie wpływa na wykonalność umowy, ani mu ani nasi pomocnicy w zakresie dopełnienia umowy nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej. Przedstawione ograniczenia odpowiedzialności cywilnej nie dotyczą roszczeń klienta z odpowiedzialności cywilnej za produkt lub z gwarancji. Co dalej następuje, ograniczenia odpowiedzialności cywilnej nie obowiązują w przypadku zaliczanych na nasz poczet szkód cielesnych i uszczerbków na zdrowia oraz w przypadku utraty życia przez klienta.
2. Ponosimy odpowiedzialność cywilną jedynie na niektóre treści na stronie internetowej naszego sklepu internetowego. O ile umożliwimy dostęp do lewej części strony internetowej, nie ponosimy odpowiedzialności za zawarte na niej obce treści. Nie rościmy sobie prawa do własności obcych treści. Jeśli otrzymamy informację o niezgodnych z prawem treściach na zewnętrznych stronach, natychmiast zablokujemy dostęp do tych stron.

10 Stosowane prawo – Podsądność – Klauzula salwatoryjna
1. Obowiązującym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Obowiązywanie prawa kupieckiego UN jest wykluczone.
2. Jeśli klient jest Kupcem, osobą prawa publicznego lub stanowi publiczno-prawny majątek specjalny, wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania w sporach wynikających z niniejszej umowy jest siedziba handlowa firmy Kutlu Deutschland GmbH Gesellschaft für Dienstleistungen und Handel. Ta sama zasada obowiązuje, gdy klient nie ma ogólnego Sądu Właściwego w Niemczech lub jego siedziba czy też miejsce zwyczajowego przebywania były nieznane w momencie wniesienia oskarżenia.
3. Jeśli pojedyncze postanowienie umowy z klientem wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy będzie całkowite lub częściowo nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.


Download

Promocje na luty

Opcje płatności

Payments

Informacje kontaktowe

Kutlu Deutschland GmbH
Gesellschaft für Dienstleistungen und Handel
Flöz-Sonnenschein-Str. 4
44536 Lünen
Email info@bohrer-onlineshop.de Skype Skype Chat Vcard

  • Google Plus
  • Twitter
  • Facebook
  • Email
  • LinkedIn

Copyright © 2005-2018 Kutlu Deutschland GmbH
Script Execution Time: 0.224 seconds Parse Execution Time : 0.605 
DB Query Count : 2232  DB Query Execution Time : 0.53795620480347